آشنایی با دوره  آموزشی   Catiaکار با نرم¬افزار

آشنایی با دوره آموزشی Catiaکار با نرم¬افزار

1398/10/17 3 بازدید

آشنایی با دوره های آموزشی  کارور Automation studio   - هیدرولیک, پنوماتیک-

آشنایی با دوره های آموزشی کارور Automation studio - هیدرولیک, پنوماتیک-

15/1398/10 12 بازدید

آشنایی با دوره های آموزشی  شغل هیدرولیک کار صنعتی

آشنایی با دوره های آموزشی شغل هیدرولیک کار صنعتی

1398/10/15 12 بازدید

آشنایی با دوره های آموزشی  شغل پنوماتیک کار صنعتی

آشنایی با دوره های آموزشی شغل پنوماتیک کار صنعتی

1398/10/15 5 بازدید