بازدید دانش آموزان هنرستان شهید قندی از مرکزشماره2 آزادگان یزد
1398/02/16

در هفته بازديد دانش آموزی از مراکز آموزش فنی و حرفه ای جمعی از دانش آموزان هنرستان شهید قندی از مرکزشماره2آزادگان یزد بازديدبعمل آوردند

تسطیح کردن پیاده رو  ومحوطه روبروی مرکزشماره2آزادگان یزد توسط شهرداری منطقه3
تسطیح کردن پیاده رو ومحوطه روبروی مرکزشماره2آزادگان یزد توسط شهرداری منطقه3
بازدید دانش آموزان هنرستان شهید قندی از مرکزشماره2 آزادگان یزد
بازدید دانش آموزان هنرستان شهید قندی از مرکزشماره2 آزادگان یزد