تسطیح کردن پیاده رو  ومحوطه روبروی مرکزشماره2آزادگان یزد توسط شهرداری منطقه3
تسطیح کردن پیاده رو ومحوطه روبروی مرکزشماره2آزادگان یزد توسط شهرداری منطقه3
بازدید دانش آموزان هنرستان شهید قندی از مرکزشماره2 آزادگان یزد
بازدید دانش آموزان هنرستان شهید قندی از مرکزشماره2 آزادگان یزد