5 اسفند روز مهندس گرامی باد
//

مهندسی یعنی استفاده از علم برای یافتن راه حل های خلاقانه\r\n\r\nروزت مبارک مهندس خلاق روزهای سخت زندگی\r\n\r\nروز مهندس مبارک

 نتیجه  آزمون  تئوری  http://azmoon.portaltvto.com
نتیجه آزمون تئوری http://azmoon.portaltvto.com
5 اسفند ماه روز مهندس گرامی باد
5 اسفند ماه روز مهندس گرامی باد
12 بهمن روز بازگشت امام خمینی به میهن عزیزمان ایران گرامی باد
12 بهمن روز بازگشت امام خمینی به میهن عزیزمان ایران گرامی باد
12 بهمن روز بازگشت امام خمینی به میهن عزیزمان ایران گرامی باد
12 بهمن روز بازگشت امام خمینی به میهن عزیزمان ایران گرامی باد